Правила прийому

П Р А В И Л А     П Р И Й О М У

до Національного авіаційного університету у 2015 році

(для кафедри військової підготовки – офіцери кадру)

 

Особливості прийому до кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

1. Розділ Правил прийому для кафедри військової підготовки НАУ (далі – КВП) розроблений відповідно до законів України “Про вищу освіту” та “Про військовий обов’язок і військову службу”, наказу Міністерства освіти і науки України 15.10.2014 № 1172 “Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.2014 за № 1390/26167 (далі – Умови прийому), наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/25481.

2. У Правилах прийому терміни вживаються у такому значенні:

військовозобовязаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу;

ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

призовник – особа, приписана до призовної дільниці;

цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

3. Порядок роботи відбіркової комісії КВП:

Період

Час

01 листопада 2014 – 24 липня 2015 8.00 – 17.00 (Сб.-Нд. вихідний день)
25 липня 2015 – 01 серпня 2015 8.00 – 17.00 (Сб. -8.30 – 13.00)
02 серпня 2015 – 08 серпня 2015 8.00 – 17.00
09 серпня 2015 – 25 серпня 2015 8.00 – 15.00 (Сб.-Нд. вихідні дні)

 

4. КВП здійснює підготовку громадян України віком до 21 року, а також військовозобов`язаних та резервістів віком до 23 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, не мають офіцерського звання) та придатні до військової служби за станом здоров’я і здобули повну загальну середню освіту, на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств за окремим конкурсом за схемою навчання: “4 роки студент, 1 рік курсант” (далі – схема навчання «студент-курсант»), за денною формою навчання.

Особи жіночої статі приймаються на навчання за переліком спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу, відповідно до граничних показників прийому на навчання до КВП осіб жіночої статі, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

5. КВП здійснює прийом на старші курси в порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць державного замовлення і ліцензованого обсягу відповідно до Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.97 № 490, та Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245.

6. Громадяни України, які виявили бажання вступити до КВП за схемою навчання “студент-курсант”, з 01 січня до 01 червня року вступу подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем реєстрації.

У заяві зазначаються:

прізвище, ім’я та побатькові вступника;

рік, місяць і день народження;

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;

найменування обраного вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі – ВВНЗ (ВНП ВНЗ));

обраний напрям (спеціальність) підготовки;

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце).

До заяви додаються:

автобіографія;

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому обліку;

довідка про проходження спеціальної перевірки (для курсантів);

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку.

У разі, якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення вступника до КВП відсутня або вона вже виконана, він може до 1 травня року вступу подати заяву безпосередньо начальнику КВП. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому кандидат на навчання перебуває на військовому обліку.

Особливістю подачі документів на вступ до КВП для вступників, які мешкають у Луганській, Донецькій областях та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим є те, що у разі неможливості оформлення особової справи у військовому комісаріаті за місцем проживання абітурієнт має право подати заяву на вступ безпосередньо до відбіркової комісії КВП.

7. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до КВП на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

1

2

Початок прийому заяв та документів від вступників за схемою навчання “студент-курсант”

По мірі надходження
з військових комісаріатів та оперативних командувань у 2015 році

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, що проводить Приймальна комісія

до 18.00 24 липня
2015 року

Строки проведення відбірковою комісією вступних випробувань за схемою навчання “студент-курсант”;

21 липня – 01 серпня
2015 року

Строки проведення приймальною комісією вступних екзаменів

25 липня – 01 серпня
2015 року

Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти оприлюднюється

не пізніше 12.00 години

02 серпня 2015 року

Термін вибору вступниками місця навчання закінчується

о 18.00 годин

06 серпня 2015 року

Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування за схемою навчання “студент-курсант”

не пізніше 12.00 години

07 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників за схемою навчання “студент-курсант”

За державним замовленням – не пізніше 12.00 годин 08 серпня

2015 року

У випадку службової необхідності за клопотанням начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України – начальника Генерального штабу Збройних Сил України строк подачі документів може бути рішенням Міністра оборони України.

8. Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

1

2

Початок прийому заяв та документів

06 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

01 серпня
2015 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 12.00 02 серпня

2015 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 08 серпня 2015 року

 

9. Строки прийому документів вступників для навчання за схемою “студент-курсант” визначаються Міністерством оборони України та Міністерством освіти і науки України.

10. Медичне обслуговування студентів проводиться в Медичному центрі Університету, який забезпечений сучасним медичним обладнанням та апаратурою.

11. Випускникам Кафедри з числа курсантів відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.08 №1153/2008, присвоюється військове звання “лейтенант” та видається диплом Національного авіаційного університету державного зразка. Випускникам КВП з числа студентів (освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») видається диплом Національного авіаційного університету державного зразка.

12. Порядок прийому документів для вступу на навчання за схемою “студент-курсант”:

Перед направленням до КВП всі кандидати проходять первинний медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний – в обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу України (додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402).

На кандидатів для вступу до КВП оформляються медичні документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір кандидатів.

Попередня професійна діагностика та відбір вступників з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у військових комісаріатах, оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу.

На осіб, які бажають вступити до КВП, на основі результатів попередньої професійної діагностики військові комісари приймають рішення про направлення їх вступниками до КВП чи про відмову в цьому.

Кандидати з числа цивільної молоді направляються до місця складання вступних випробувань районними (міськими) військовими комісаріатами, а випускники військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

13. Для підготовки громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста приймаються студенти Кафедри за конкурсом, які успішно пройшли державну атестацію та здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідними напрямами.

14. Конкурсний відбір кандидатів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста здійснюється функціональним підрозділом Приймальної комісії – фаховою атестаційною комісією КВП.

15. Вступники до КВП, крім надання сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями, відповідно до діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу приймальної (відбіркової) комісії.

У конкурсному балі кандидата на навчання за схемою “студент-курсант” не враховуються суми балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей та рівня фізичної підготовленості.

16. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування професійної придатності до успішного навчання на КВП, а в подальшому до проходження військової служби у військах.

Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.09 № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за № 893/16909, наказу Міністра оборони України від 22.03.10 № 152 “Про затвердження Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу” та наказу Міністра оборони України від 05.06.2014 №360 “Про затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за №704/25481

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Кандидати, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, вони відраховуються з числа кандидатів для вступу до Кафедри та до подальшого складання випробувань й участі в конкурсному відборі не допускаються. Рішення Приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим протоколом.

Кандидатам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступного випробування”.

17. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ:

для юнаків:

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів” (по 1 – 2 особи);

сила – вправа № 1 “Підтягування на перекладині” (по 1 – 2 особи);

витривалість – вправа № 28 “Біг на 3 км” (по 8 – 10 осіб);

для дівчат:

швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів” (по 1 – 2 особи);

сила – вправа № 5 “Комплексна силова вправа” (вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. За 1 хвилину, лежачи на спині, максимальну кількість разів згинаючись-розгинаючись дістатися ліктями рук колін ніг, потім без перерви за наступну 1 хвилину максимальну кількість разів віджатися від землі. Сумарна кількість згинань-розгинань та віджимань за 2 хвилини відповідає визначеній у таблиці оцінці) (по 1 – 2 особи);

витривалість – вправа № 26 “Біг на 1 км” (по 8 – 10 осіб).

Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій послідовності: спочатку – вправи на швидкість, потім – силові вправи, вкінці – на витривалість.

Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу повторно. Повторне виконання вправ з метою покращання отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються відповідно до Положення про вступні випробування з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до військових навчальних закладів України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України у 2015 році.

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ.

Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.

Кандидат на навчання оцінюється як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів;

не виконувалася вправа на силу (№1, №5) чи витривалість (№26, №28) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.

Кандидати на навчання, які отримали за вступні випробування з фізичної підготовки оцінку “незалік” зарахуванню до КВП не підлягають.

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання:

Бали

Категорії кандидатів на навчання

Особи чоловічої статі

Особи жіночої статі

№23

№1

№28

№23

№5

№26

30

12.30

4.30

29

12.32

4.33

28

12.35

4.36

27

12.40

4.39

26

12.45

4.42

25

12.50

4.45

24

12.55

4.48

23

13.00

4.51

22

12

13.05

30

4.54

21

13.10

4.57

20

11

13.15

5.00

19

13.20

29

5.03

18

13,6

10

13.25

16,8

5.06

17

13,7

13.30

16,9

5.09

16

13,8

9

13.35

17,0

28

5.12

15

13,9

13.40

17,1

5.15

14

14,0

8

Нижче за результат 13 хв 40 с – “незалік”

17,2

Нижче за результат 5 хв 15 с – “незалік”

13

14,1

17,4

27

12

14,2

17,6

11

14,3

7

17,8

10

14,4

18,0

26

9

14,5

18,1

25

8

14,6

6

18,2

24

7

14,7

18,3

23

6

14,8

18,4

22

5

15,0

5

18,5

21

4

15,2

18,6

20

3

15,4

4

18,7

18

2

15,6

18,8

16

1

16,0

3

19,0

14

0

19. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться у Медичному центрі Університету згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 14.08.08 № 402.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника виноситься постанова “придатний” або “непридатний” до навчання на КВП.

Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:

–  предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (професійного) рівня (з кожного предмета окремо);

–  комісія з проведення психологічного обстеження;

–  комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;

–  військово-лікарська комісія.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, передбачених пунктом 7.2.5 Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 30.12.09 № 685.

20. Цільовий прийом організовується відповідно до наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України, згідно з яким випускники поточного року військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до КВП для підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.

21. Вступники, які не зараховані на навчання для підготовки на посади осіб офіцерського складу за обраним напрямом підготовки, мають право:

–   подати заяву на участь у конкурсі на зарахування для підготовки на посади осіб офіцерського складу на інший напрям підготовки;

–   подати заяву на участь у конкурсі на зарахування за схемою навчання “студент” у Приймальній комісії Університету на той чи інший напрям підготовки з конкурсним балом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи вступних екзаменів у терміни прийому документів, визначені Правилами прийому.

Особи з числа цивільної молоді, не прийняті на навчання до КВП для підготовки на посади осіб офіцерського складу, направляються в районні (міські) військові комісаріати за місцем проживання.

Особові справи та інші документи із зазначенням причин відмови в зарахуванні до КВП, а також довідка про результати вступу видаються кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються військові комісаріати не пізніше 10 днів після закінчення прийому до КВП (для вступників на підготовку на посади осіб офіцерського складу).

 

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до КВП  НАУ можна отримати на веб-сайті www.nau.edu.ua або електронною поштою за адресою: pk@nau.edu.ua. або за адресою відбіркової комісії 03048, м. Київ-48, вул. Медова, 1, Тел.: (044)249-09-67, 451-48-71.


Голова відбіркової комісії кафедри військової підготовки
Національного авіаційного університету

полковник                                                         О.Г.Водчиць