Положення

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

начальника кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

(по навчальній частині)

18.10.2016                                          м. Київ                                            № 29

 

Про затвердження Положення

про воєнно-наукове

товариство кафедри

 

Відповідно до «Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Збройних Силах України», затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 року № 385 з метою удосконалення діяльності воєнно-наукового товариства кафедри

 

 

НАКАЗУЮ:

 

 

 1. Затвердити Положення про воєнно-наукове товариство кафедри, що додається.

 

 1. Положення вводиться в дію з дати його затвердження.

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки

начальника кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

 

підполковник                                                               Ю.Б. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

 

М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ тимчасово виконуючого обов’язки начальника кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету

від 18.10. 2016 року                               № 29

П О Л О Ж Е Н Н Я

про воєнно-наукове товариство

кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. Це Положення визначає особливості організації наукової роботи студентів, курсантів та молодих учених кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету (далі – КВП НАУ).

1.2. Положення розроблено на підставі Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Збройних Силах України», затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 року № 385.

1.3. Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України – це інтелектуальна творча діяльність, спрямована на розвиток воєнної науки, підвищення її ефективності, використання наукових досягнень у військовому будівництві України.

1.4. Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», інших законів та нормативно-правових актів України, що регулюють відносини у сфері оборони, наказів і директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

1.5. Основними суб’єктами наукової та науково-технічної діяльності у Збройних Силах є науково-дослідні установи, вищі військові навчальні заклади військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів України, наукові і науково-педагогічні працівники, які здійснюють наукову і науково-технічну діяльність з метою отримання наукових і науково-прикладних результатів.

На КВП НАУ суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються на кафедрі та університеті.

1.6. На КВП НАУ діє воєнно-наукове товариство (далі – ВНТ) студентів та курсантів, яке є частиною системи громадського самоврядування кафедри.

1.7. У своїй діяльності воєнно-наукове товариство КВП НАУ керується законодавством України, статутом НАУ та цим Положенням.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КВП НАУ

 

2.1. Наукова та науково-технічна діяльність у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів є невід’ємною складовою освітньої діяльності.

2.2. Наукова робота студентів та курсантів є окремим видом наукової та науково-технічної діяльності, яка проводиться під керівництвом науково-педагогічних працівників.

2.3. Метою наукової роботи студентів та курсантів КВП НАУ є підвищення методологічної підготовки, розвиток наукового мислення, набуття навичок дослідницької, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

2.4. Залучення студентів та курсантів до наукової роботи дає змогу використовувати їх творчий  потенціал для вирішення актуальних завдань кафедри та університету та впроваджувати у навчальний процес сучасні погляди на організацію повсякденної діяльності військ (сил) в мирний час, теорію і практику застосування та забезпечення військ (сил) у збройних конфліктах та в миротворчих операціях сучасності, зокрема із застосуванням існуючих в Збройних Силах України зразків озброєння і військової техніки, дослідження питань перспектив розвитку воєнного мистецтва, поглядів на війни майбутнього, вивчення актуальних питань євроатлантичної інтеграції України.

2.5. Воєнно-наукове товариство КВП НАУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються на кафедрі, зокрема в питаннях наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

2.6. Воєнно-наукове товариство кафедри діє на принципах:

 • свободи наукової творчості;
 • добровільності, колегіальності, відкритості;
 • рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності воєнно-наукового товариства.

 

2.7. Діяльність ВНТ повинна бути тісно пов’язана з навчальним процесом і відповідати завданням воєнно-наукової, винахідницької та раціоналізаторської роботи  на КВП НАУ.

2.8. Основними завданнями ВНТ є:

 • поглиблення знань з військових і технічних наук, підвищення якості оволодіння навчальними дисциплінами;
 • оволодіння сучасною методикою і навичками проведення самостійних наукових досліджень та розробки військово-наукових тем з широким використанням математичного моделювання;
 • оволодіння формами організації і проведення наукових досліджень;
 • розвиток навичок патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи щодо удосконалення озброєння і військової техніки та навчально-матеріальної бази кафедри;
 • популяризація військово-наукових і військово-технічних знань серед особового складу кафедри та університету;
 • виявлення з числа найбільш обдарованих і здібних студентів і курсантів резерву для подальшої підготовки в наукових підрозділах університету.

 

ІІІ. НАПРЯМИ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ

ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КВП НАУ

3.1. Наукова діяльність членів товариства повинна відповідати програмам навчання. Вона є його невід`ємним продовженням та повинна відповідати завданням навчального процесу та науково-дослідній роботі кафедри і є роботою, яка виконується поза навчальним часом. До переліку досліджень можуть бути включені також і ініціативні теми.

3.2. Основні форми воєнно-наукової роботи воєнно-наукового товариства:

 • робота студентів та курсантів у секціях воєнно-наукового товариства;
 • виконання науково-дослідних робіт з військово-теоретичних питань;
 • аналіз, узагальнення та розповсюдження досвіду воєнних конфліктів, підготовки усіх видів Збройних Сил та родів військ, їх повсякденної діяльності;
 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота;
 • участь у конкурсах кафедри, університету, міжвузівських конкурсах наукових робіт Міністерства оборони України;
 • лекторська робота щодо розповсюдження знань у галузі військової науки і техніки;
 • участь в розвитку та удосконаленні навчальної матеріально-технічної бази КВП НАУ.

3.3. Основними формами реалізації наукових робіт членів воєнно- наукового товариства КВП НАУ є:

 • використання їх матеріалів у кваліфікаційних роботах;
 • використання отриманих результатів в програмах та алгоритмах для математичного моделювання;
 • включення матеріалів досліджень до наукових публікацій і праць (наукових статей, заявок на винахід (корисну модель), науково-дослідних робіт, командно-штабних навчань тощо;
 • використання матеріалів при створенні раціоналізаторських пропозицій та експонатів на виставках за результатами наукових досліджень;
 • впровадження наукових результатів у навчальний процес кафедри та практичну діяльність військ;
 • доповіді результатів наукової роботи на засіданнях секції, наукових семінарах і конференціях;
 • підготовка рефератів і наукових робіт, які подаються на конкурс кафедри, університету, конкурс наукових робіт у межах Міністерства оборони України і поза його межами;
 • підготовка анотацій оглядів і рефератів, які поділяються на наукову і науково-технічну літературу за джерелами інформації.

3.4. З метою підбиття підсумків наукової роботи членів ВНТ за навчальний рік, популяризації кращих робіт і широкого обміну думками стосовно них, на кафедрі щорічно працюють секції Міжнародної науково-технічної конференції НАУ «Політ» за напрямком «Військова освіта та підготовка військових кадрів».

На МНТК «Політ» та інші наукові конференції для обговорення можуть виноситися найбільш вагомі роботи студентів та курсантів.

Теми доповідей на конференціях визначаються завчасно і обговорюються  на секціях воєнно-наукового товариства.

 

ІV. СКЛАД, СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КВП НАУ

4.1. Структура ВНТ та організаційний механізм його діяльності визначаються Положенням, яке ухвалюється загальними зборами ВНТ та затверджується начальником кафедри.

4.2. Центром наукової роботи членів воєнно-наукового товариства кафедри є предметно-методичної комісія (далі – ПМК), де створюється секція, розробляється тематика наукової роботи студентів та курсантів за відповідним профілем.

4.3. Для безпосереднього наукового керівництва роботою секції обирається керівник наукового гуртка з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедри.

4.4. У секції студенти та курсанти закріплюються за науковими керівниками з числа науково-педагогічних працівників, які безпосередньо керують науковою роботою членів товариства.

4.5. На першому засіданні секції обирається голова та секретар з числа наукових керівників терміном на один рік.

4.6. На секретаря секції покладаються такі функції:

 • розробка спільно з головою тематичного плану роботи секції на навчальний рік;
 • організація подання членами секції рефератів і наукових робіт на конкурс кафедри, університету, конкурси наукових робіт у межах Міністерства оборони України;
 • здійснення контролю за роботою членів секції;
 • планування і забезпечення підготовки доповідей і виступів членів секції на наукових конференціях і семінарах, засіданнях секції;
 • своєчасне інформування членів секції про наукові заходи, які проводяться на ПМК, кафедрі, університеті;
 • організація підготовки звітно-виборних зборів секції;
 • ведення журналу наукової секції.

4.7. Вищим органом воєнно-наукового товариства КВП НАУ є загальні збори членів товариства, які обирають раду товариства терміном на один рік.

4.8. Усі питання на загальних зборах вирішуються більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

4.9. Рада воєнно-наукового товариства обирається у складі голови, заступників, секретаря і членів ради. Число членів ради визначається на загальних зборах.

4.10. Рада воєнно-наукового товариства КВП НАУ:

 • планує роботу воєнно-наукового товариства КВП НАУ на навчальний рік і розробляє тематичний план;
 • здійснює керівництво і контроль за роботою членів воєнно-наукового товариства в секціях та надає їм практичну допомогу;
ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ

ВНТ КВП НАУ

 Рада ВНТ

 Секції

 

Наукові комплексні дослідження тактики родів військ та підготовка військових кадрів   Військова хіммотологія та метеорологія   Логістика Повітряних Сил

 

  Дослідження проблем експлуатації військової авіаційної техніки   Бойові авіаційні комплекси та РТЗ

 

       

Рис. Структура ВНТ КВП НАУ

 • організовує повідомлення, лекції і доповіді членів воєнно-наукового товариства за новітніми досягненнями науки і техніки;
 • організує конкурси на кращу наукову роботу на кафедрі;
 • узагальнює і популяризує досвід роботи секцій;
 • організує подання членами воєнно-наукового товариства рефератів і наукових робіт на конкурс університету, конкурси наукових робіт, що проводиться у межах Міністерства оборони України;
 • організує і оформляє виставки кращих робіт, стенди і вітрини, які відображають досягнення наукової роботи членів воєнно-наукового товариства;
 • узагальнює і популяризує досвід роботи наукових секцій на ПМК;
 • подає командуванню кафедри пропозиції про заохочення членів воєнно-наукового товариства;
 • організує підготовку звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства кафедри.

4.11. Тематичний план роботи ВНТ, загальний список членів ВНТ обговорюється на загальних зборах і затверджується начальником КВП НАУ.

4.12. Обов’язковою умовою членства в ВНТ кафедри для студентів та курсантів є успішне оволодіння навчальною програмою .

4.13. Прийом в члени товариства здійснюється на основі усної заяви.

4.14. Робота за темами наукових досліджень проводиться в дні та години, встановлені розпорядком дня КВП НАУ.

4.16. Перелік основних документів з планування та обліку роботи воєнно-наукового товариства КВП НАУ:

на кафедрі:

 • тематичний план роботи воєнно-наукового товариства кафедри
 • звіт про підсумки роботи ВНТ за навчальний рік
 • список членів ВНТ кафедри.
 • протоколи засідань загальних зборів ВНТ кафедри

в ПМК:

 • тематичний план роботи секції воєнно-наукового товариства
 • звіт про підсумки роботи секції ВНТ за навчальний рік;
 • список складу секції ВНТ.

4.17. Керівництво кафедри здійснює заходи щодо всебічного сприяння створенню належних умов для діяльності ВНТ (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КВП НАУ

5.1. Члени ВНТ кафедри зобов’язані:

 • проводити організаційні, наукові та освітні заходи;
 • популяризувати наукову діяльність серед студентської молоді, сприяти залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
 • представляти інтереси студентів, курсантів та молодих учених перед адміністрацією кафедри та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
 • сприяти підвищенню якості наукових досліджень;
 • сприяти обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
 • сприяти розвитку міжвузівського співробітництва;
 • виконувати інші функції, передбачені Положенням про наукові товариства студентів (курсантів, студентів та курсантів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Національного авіаційного університету, Законом України «Про вищу освіту», «Положенням про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Збройних Силах України», затвердженого Наказом Міністерства оборони України від 27.07.2016 року № 385.

5.2. Члени ВНТ мають право:

 • вибирати та бути обраними в керівні органи ВНТ;
 • представляти свої роботи, ухвалені Радою ВНТ, в якості доповідей на семінарах і конференціях;
 • користуватися лабораторною базою КВП НАУ підготовки для виконання наукових дослідів у відповідності до затвердженої теми роботи;
 • брати участь у вільному обговоренні наукових робіт на планових засіданнях наукової секції і на воєнно-наукових конференціях;
 • представляти свої наукові роботи, схвалені секцією як доповіді, на семінарах і воєнно-наукових конференціях;
 • брати участь у конкурсах на кращу наукову роботу студентів та курсантів;
 • вирішального голосу на всіх зборах воєнно-наукового товариства кафедри;
 • брати участь в організації підготовки звітно-виборних зборів воєнно-наукового товариства кафедри.

5.3. За невиконання обов’язків член товариства може бути виключеним з його рядів рішенням зборів товариства.

VІ. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ ЧЛЕНІВ ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА КВП НАУ ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАУКОВІЙ РОБОТІ

6.1. Студенти та курсанти – члени ВНТ, що проявили себе в проведенні наукової, дослідницької та винахідницької роботі можуть заохочуватися у відповідності з Дисциплінарним Статутом ЗС України, заохочувальними преміями з фондів КВП та НАУ.

6.2. Наукові роботи студентів та курсантів, що отримали заохочення за підсумками конкурсу, виставки, конференції рішенням начальника кафедри можуть бути зараховані як успішне виконання роботи за навчальним планом, а їх автори можуть бути звільнені від складання іспиту (заліку) з відповідного модулю.

        

6.3. Наукова секція, яка зайняла перше місце за підсумками роботи за навчальний рік, наказом начальника кафедри нагороджується грамотою «За кращу організацію наукової роботи студентів та курсантів на кафедрі».

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ ВОЄННО-НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

КВП НАУ

7.1. Фінансовою основою діяльності воєнно-наукового товариства КВП НАУ є кошти, визначені Міністерством оборони України  на зазначені цілі, у межах фінансування кафедри.

 

Голова Ради ВНТ

підполковник                                                     В.А. Ткаченко

Схвалено на загальних зборах ВНТ кафедри військової підготовки НАУ

протокол № 1 від 30.09.2016 р.