Постанова кабінету міністрів №48

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2012 р. № 48

Київ


Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

 


{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 666 від 11.09.2013

№ 932 від 18.12.2013

№ 162 від 04.06.2014

№ 163 від 04.06.2014

№ 94 від 30.01.2015

№ 143 від 25.03.2015

№ 577 від 05.08.2015

№ 962 від 11.11.2015

№ 433 від 13.07.2016

№ 133 від 10.03.2017

№ 809 від 25.10.2017

№ 37 від 31.01.2018

№ 862 від 24.10.2018

№ 241 від 20.03.2019

№ 584 від 19.06.2019

№ 998 від 04.12.2019

№ 576 від 08.07.2020}

 


Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, що додається.

 


{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 2012 р. № 48


ПОРЯДОК

проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

 


{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


{У тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


{У тексті Порядку та назві додатка до нього слова “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 862 від 24.10.2018}

 


{У тексті Порядку слова “та Держспецтрансслужба” і “або Держспецтрансслужба” в усіх відмінках виключено на підставі Постанови КМ № 576 від 08.07.2020}

 


Загальні положення


1. Цей Порядок визначає процедуру проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка).

 


{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі – громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

 


{Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.

 


{Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення (далі – Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.


3. Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах (у військових інститутах, на факультетах (кафедрах) військової підготовки, кафедрах медицини катастроф та військової медицини) закладів вищої освіти (далі – військові навчальні підрозділи) та у вищих військових навчальних закладах.


Здобувачі вищої освіти закладів вищої освіти, що не мають військових навчальних підрозділів, можуть проходити військову підготовку у закладах вищої освіти, що мають такі підрозділи, та у вищих військових навчальних закладах.

 


{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Перелік закладів вищої освіти, на базі яких проводиться військова підготовка, наведений в додатку до цього Порядку.


4. Військова підготовка проводиться:

 


{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 862 від 24.10.2018}

 


за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших військових формувань;


для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.


Розподіл військово-облікових спеціальностей та визначення обсягів підготовки за ними для кожного військового навчального підрозділу та вищого військового навчального закладу здійснюється Міноборони за поданням Генерального штабу Збройних Сил за погодженням з МОН, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби – також з МОЗ з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації.


5. Для проведення військової підготовки у військовому навчальному підрозділі між Міноборони та закладом вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. У разі коли заклад вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, підпорядкований центральному органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення відповідний договір укладається між таким центральним органом виконавчої влади та зазначеним закладом вищої освіти.


Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти, які навчаються у закладі вищої освіти, що не має військового навчального підрозділу, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним закладом вищої освіти та закладом вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, чи вищим військовим навчальним закладом.

 


{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Порядок проведення військової підготовки


6. Військова підготовка включається до навчальних планів закладу вищої освіти, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини на базі військових частин або навчальних центрів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) та навчального збору.

 


{Пункт 6 в редакції Постанов КМ № 577 від 05.08.2015, № 862 від 24.10.2018}

 


7. Для проведення військової підготовки за освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) програмами підготовки та навчальними планами закладу вищої освіти, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, передбачається не менш як 29 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) строком до двох років навчання.


Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для здобувачів вищої освіти може також здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) строком до двох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.


Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу строком до двох років навчання.

 


{Пункт 7 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


8. Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, у кваліфікаційній характеристиці визначається перелік спеціальностей, які мають громадяни або за якими здійснюється їх підготовка у закладі вищої освіти, з яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.


З метою реалізації вимог кваліфікаційної характеристики програмою військової підготовки встановлюється сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу, пов’язаних з військовою підготовкою, та визначається послідовність вивчення навчальної дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

 


{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


9. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

 


{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Порядок проведення медичного огляду визначається Міноборони разом з МОЗ, а конкурсного відбору – Міноборони разом з МОН.


10. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється наказом ректора закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівника вищого військового навчального закладу.

 


{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


11. Між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу протягом одного місяця з дня зарахування укладається контракт про військову підготовку громадянина. Предметом такого контракту є освітня діяльність зазначених закладів щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку громадянина визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина.


Громадяни, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються керівником військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу за лекційними потоками і навчальними групами (взводами).

 


{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


12. Громадяни, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу наказом ректора закладу вищої освіти, до складу якого входить зазначений військовий навчальний підрозділ, або керівника вищого військового навчального закладу за таких умов:

 


{Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


1) невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);


2) за власним бажанням;


3) ухилення без поважної причини від навчального збору;


4) порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;


5) порушення умов контракту;


6) за станом здоров’я;


7) порушення правил військового обліку.


13. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, навчального збору, контрольних заходів.

 


{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


14. Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка та підготовка з тактичної медицини.


Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини (далі – комплексні практичні заняття) проводяться після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини.


Місця проведення комплексних практичних занять та вимоги до здійснення заходів, пов’язаних з їх проведенням, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил або центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, у разі підпорядкування їм військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу, на базі якого проводиться військова підготовка.


Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 108 год. під керівництвом науково-педагогічних працівників та 30 год. самостійної роботи.


Комплексні практичні заняття за всіма військово-обліковими спеціальностями проводяться відповідно до плану-програми комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини, що затверджується Генеральним штабом Збройних Сил.


Для громадян, які проходять військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил, розробляється окремий план-програма.

 


{Пункт 14 в редакції Постанов КМ № 577 від 05.08.2015, № 862 від 24.10.2018}

 


15. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

 


{Абзац перший пункту 15 в редакції Постанови КМ № 862 від 24.10.2018}

 


Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.


Дозвіл на перенесення з поважних причин навчального збору на наступний рік надається Генеральним штабом Збройних Сил. Для громадян, які проходять військову підготовку у військових навчальних підрозділах чи вищих військових навчальних закладах, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, зазначений дозвіл надається такими органами.

 


{Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ № 862 від 24.10.2018}

 


Під час навчального збору на громадян поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.


Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання.

 


{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


16. Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок громадян, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань.


Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.

 


{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


17. Порядок призову i направлення громадян на навчальний збір, проходження перед початком навчального збору медичного огляду визначається Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил.

 


{Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


18. Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 30 діб.


19. Навчальний збір завершується складенням громадянами екзамену (далі – випускний екзамен).

 


{Абзац перший пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої включаються представники органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань.


20. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.

 


{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 577 від 05.08.2015}

 


21. На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

 


{Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


Порядок і строк подання керівниками військових навчальних підрозділів та вищих військових навчальних закладів атестаційних матеріалів до органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань визначаються Міноборони.


22. Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.

 


{Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


23. З метою забезпечення проведення на належному рівні військової підготовки Міноборони:


1) здійснює загальне керівництво та контроль за станом військової підготовки у закладах вищої освіти;


2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;


3) за погодженням з ректором закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:


керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини – заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;


осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;


4) погоджує:


додатковий штатний розпис військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;


призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;


5) визначає за поданням Генерального штабу Збройних Сил штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, і відповідні їм військові звання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством;


6) організовує розроблення кваліфікаційних характеристик та програм військової підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;


7) організовує разом з Генеральним штабом Збройних Сил та центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення:


проведення навчальних зборів;


забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном;


обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів;


8) координує разом з іншими військовими формуваннями діяльність вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів з питань навчально-методичної роботи під час організації та проведення військової підготовки;


9) визначає порядок утворення екзаменаційних комісій для проведення випускних екзаменів;


10) здійснює контроль у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством, за станом охорони державної таємниці, а також захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;


11) разом з МОН (МОЗ) визначає під час організації військової підготовки витрати Міноборони за кожною військово-обліковою спеціальністю;


12) визначає порядок військового обліку громадян;

 


{Підпункт 12 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


13) здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.


24. МОН здійснює координацію діяльності закладів вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи, з питань організації та проведення військової підготовки.


МОН та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані заклади вищої освіти, що мають військові навчальні підрозділи:


організовують у межах своєї компетенції військову підготовку відповідно до затверджених програм та переліку військово-облікових спеціальностей;


організовують розміщення озброєння та військової техніки відповідно до вимог Міноборони, установлених для робіт з озброєнням та військовою технікою, забезпечують здійснення заходів із захисту інформації, що становить державну таємницю;


здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, де розміщені військові навчальні підрозділи;


беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази (крім озброєння та військової техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюється Міноборони);


визначають в освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програмах кількість навчального часу, необхідного для проходження військової підготовки;

 


{Абзац сьомий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


здійснюють повноваження, передбачені підпунктами 2-4, 6, 7 і 10 пункту 23 цього Порядку.


25. Генеральний штаб Збройних Сил:


1) вивчає потребу в підготовці офіцерів запасу та надає Міноборони перелік військово-облікових спеціальностей, обсяги підготовки офіцерів запасу за ними з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, бере участь у розробленні кваліфікаційних характеристик;


2) затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;


3) за погодженням з ректором закладу вищої освіти, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:


керівника військового навчального підрозділу та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;


осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;


4) погоджує призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;


5) організовує та забезпечує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, проведення навчальних зборів;


6) бере участь у здійсненні контролю якості військової підготовки;


7) визначає кількість громадян, які у разі потреби за наказом Міністра оборони підлягають призову для проходження військової служби осіб офіцерського складу;

 


{Підпункт 7 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


8) проводить у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та у військових комісаріатах перевірку стану військового обліку громадян.

 


{Підпункт 8 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


26. Ректор закладу вищої освіти, на базі якого здійснюється військова підготовка, керівник вищого військового навчального закладу:


1) несе особисту відповідальність за організацію військової підготовки, створення для цього необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння, військової та спеціальної техніки, організацію охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та захисту службової інформації в установленому законодавством порядку та здійснення контролю за її станом;


2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчальних зборів, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;


3) подає в установленому порядку заявку на отримання для військового навчального підрозділу озброєння, військової та спеціальної техніки, автомобільних транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, іншого майна, технічної та спеціальної літератури;


4) погоджує:


штатний розпис військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;


призначення керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини – заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки військових навчальних підрозділів;


призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;


5) за погодженням з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, чи правоохоронним органом спеціального призначення:


затверджує додатковий штатний розпис відповідного військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою;


здійснює призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою;


визначає вартість послуг, пов’язаних з військовою підготовкою, для кожної військово-облікової спеціальності;


6) організовує:


регулярне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу стану військової підготовки;


відбір громадян, які виявили бажання проходити військову підготовку, та укладає з ними контракти;

 


{Абзац третій підпункту 6 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


7) укладає договір з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення про організацію військової підготовки громадян та умови її фінансування (крім керівника вищого військового навчального закладу);

 


{Підпункт 7 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


8) організовує і контролює ведення військового обліку здобувачів вищої освіти та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них;

 


{Підпункт 8 пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


9) надає висновки і рекомендації щодо подальшого службового використання за отриманою військово-обліковою спеціальністю;


10) забезпечує своєчасне подання атестаційних матеріалів щодо присвоєння первинного військового звання осіб офіцерського складу запасу.


27. Ректор закладу вищої освіти, здобувачі вищої освіти якого проходять підготовку на базі іншого закладу вищої освіти чи вищого військового навчального закладу:

 


{Абзац перший пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


1) укладає договори з закладами вищої освіти, на базі військових навчальних підрозділів яких проводиться військова підготовка, або з вищими військовими навчальними закладами про порядок проведення військової підготовки та умови її фінансування;


2) виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчального збору, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;


3) організовує участь здобувачів вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку, у конкурсному відборі;

 


{Підпункт 3 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


4) організовує і контролює ведення військового обліку здобувачів вищої освіти та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них.

 


{Підпункт 4 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 577 від 05.08.2015}

 


28. Контроль за організацією та проведенням військової підготовки у військових навчальних підрозділах та вищих військових навчальних закладах здійснює Міноборони разом з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення відповідно до своїх повноважень.


Додаток

до Порядку


ПЕРЕЛІК

закладів вищої освіти, на базі яких проводиться військова підготовка


Академія Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів)


Буковинський державний медичний університет


Військова академія (м. Одеса)


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут


Вінницький національний аграрний університет


Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова


Вінницький національний технічний університет


Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”


Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна


Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України


Донецький національний технічний університет


Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова


Запорізький державний медичний університет


Івано-Франківський національний медичний університет


Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка


Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Луцький національний технічний університет;


Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;


Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького


Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського


Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)


Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)


Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)


Національна академія Служби безпеки України (м. Київ)


Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)


Національний авіаційний університет (м. Київ)


Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”


Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”


Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)


Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)


Національний університет “Запорізька політехніка”


Національний університет оборони України (м. Київ)


Національний університет “Одеська морська академія”


Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”


Національний університет цивільного захисту України


Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (м. Харків)


Одеський державний екологічний університет


Одеський національний медичний університет


Одеський національний політехнічний університет


Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)


Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)


Сумський державний університет


Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського


Ужгородський національний університет


Українська військово-медична академія (м. Київ)


Українська медична стоматологічна академія


Університет державної фіскальної служби України


Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)


Харківський національний медичний університет


Харківський національний університет внутрішніх справ


Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба


Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 


{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 666 від 11.09.2013, № 932 від 18.12.2013, № 162 від 04.06.2014, № 163 від 04.06.2014, № 94 від 30.01.2015, № 143 від 25.03.2015, № 962 від 11.11.2015, № 433 від 13.07.2016, № 133 від 10.03.2017, № 809 від 25.10.2017, № 37 від 31.01.2018, № 241 від 20.03.2019, № 584 від 19.06.2019, № 998 від 04.12.2019}

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 2012 р. № 48


ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866 “Про військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”.


2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 868 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866”.


3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. № 820 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1732).


4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1062 “Про внесення зміни до переліку вищих навчальних закладів, студенти яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1733).


5. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1430 “Про утворення Харківського університету Повітряних Сил та Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1986; 2010 р., № 66, ст. 2387).


6. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 381 “Про заходи щодо оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1201).


7. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 53 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 4, ст. 166).


8. Пункт 3, абзаци другий – п’ятий пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. № 1025 “Про заходи щодо оптимізації мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 30, ст. 2144).


9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1595 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 866” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 46, ст. 3079).


10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 344 “Про реорганізацію Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 17, ст. 648).


11. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 800 “Про реорганізацію Полтавського військового інституту зв’язку” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 42, ст. 1676).


12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 796 “Про ліквідацію кафедри підготовки спеціалістів з питань цивільної оборони у Київському національному університеті будівництва і архітектури” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2285).


13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1089 “Про реорганізацію Національної академії оборони України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 98, ст. 3227).


14. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1995 р. № 820 та від 26 липня 2001 р. № 866, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. № 467 “Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1239).


15. Пункт 41 додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. № 1632 “Про скасування обмеження доступу до деяких актів Ради Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів Української РСР, Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 61, ст. 2130).


16. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 286 “Про реорганізацію Військового інституту Одеського національного політехнічного університету у Військову академію (м. Одеса)” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 22, ст. 905).