Положення про вчену раду

ПОЛОЖЕННЯ

про вчену раду кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. З метою реалізації принципу колегіальності керівництва створюється вчена рада кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету (далі – вчена рада)

1.2. Вчена рада є колегіальним органом, який у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом НАУ, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність кафедри.

1.3. Вчену раду очолює її голова – начальник кафедри. До складу вченої ради кафедри входять за посадами: заступники начальника, голови предметно-методичних комісій, начальник курсу, голова профбюро кафедри, а також виборні представники, які працюють на постійній основі згідно зі штатом та додатковим штатним розписом та обираються відкритим голосування на загальних зборах трудового колективу кафедри та загальних зборів студентів і курсантів навчального курсу відповідно до квот, визначених у статуті Національного авіаційного університету.

1.4. Вчена рада утворюється терміном на 1 рік, а її склад затверджується ректором університету. З числа його членів призначається заступники голови, секретар вченої ради. Зміни до складу вченої ради вносяться щорічно на початку навчального року.

1.5. План роботи вченої ради складається на навчальний рік, розглядається на засіданні вченої ради та затверджується начальником кафедри.

1.6. Члени вченої ради беруть участь у її засіданнях особисто без права передавання своїх повноважень іншим особам.

1.7. До даного Положення можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються в такому ж порядку як і Положення.

1.8. Це Положення розроблено у відповідності до Положення про кафедру військової підготовки Національного авіаційного університету, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 29.08.2016 року №1025/446.

 

  1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

2.1. До основних завдань та компетенції вченої ради належать:

розгляд та затвердження проектів навчальних планів та програм, питання удосконалення навчально-виховного процесу та підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів, які проходять навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження військової підготовки за контрактом;

розгляд планів та результатів найбільш важливих наукових досліджень, питання видавництва підручників та наукової літератури, формування тематик дисертаційних досліджень;

розгляд підсумків навчальної та методичної роботи, проведення навчального збору, прийом на навчання та випуск студентів, а також результатів контролю навчального процесу, перевірок, інспектувань та атестацій кафедри;

розгляд кандидатур на призначення іменних стипендій, подання на почесні звання, премії та інші види морального та матеріального стимулювання;

подання пропозицій щодо здійснення конкурсу на заміщення посад керівного складу, науково-педагогічних працівників;

подання пропозицій щодо зміни організаційно-штатної структури кафедри;

розгляд основних питань господарської діяльності;

визначення напрямків використання фондів виробничого та соціального розвитку;

розгляд питань створення та удосконалення навчально-матеріальної бази;

вирішення інших питань, віднесених до її компетенції відповідно до Статуту НАУ.

  1. ПРАВА ВЧЕНОЇ РАДИ

3.1. Одержувати від підрозділів, груп і служб кафедри інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

3.2. Перевіряти правильність поданих документів, які є підставою для прийняття рішень вченої ради.

3.3. Запрошувати на засідання осіб, чиї персональні питання вирішуються вченою радою.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

4.1. Основною формою роботи вченої ради є засідання, які проводяться 1 раз на місяць і оформлюються протоколами, які підписуються головою (заступником) та секретарем (заступником). Рішення приймаються більшістю голосів у разі наявності на засіданні не менше 2/3 членів вченої ради та за прийняте рішення проголосувало більше 50 відсотків присутніх.

4.2. Рішення вченої ради Кафедри вводяться в дію рішеннями начальника Кафедри..

4.3. Голова вченої ради кафедри організує систематичну перевірку виконання рішень вченої ради та інформує його членів про виконання прийнятих рішень.

4.4. Рішення вченої ради кафедри може бути скасовано Вченою радою Національного авіаційного університету.

4.5. Рішення вченої ради кафедри стосовно всіх питань навчальної, методичної та наукової роботи приймаються відкритим голосуванням. При проведенні конкурсу на заміщення посад керівних та науково-педагогічних працівників рішення приймаються таємним голосуванням у встановленому порядку.