Конференція “ПОЛІТ” 2015

УВАГА! Стартує «ПОЛІТ» – 2015!

 

8-9 квітня 2015 року відбудеться ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету організовує роботу конференції за напрямом «Військова освіта», який представлено наступними секціями:

 

Назва секції

ПІБ

Науковий ступінь, вчене звання

Телефон, адреса електронної пошти

Дослідження тактики родів військ та підготовка військових кадрів

(секція)

Голова – Скворок Іван Михайлович   044- 502-82-39

kvpoz.nau.edu.ua

Секретар – Зарицький Олег Іванович к.т.н. 093-878-65-47
Исследование тактики родов войск и подготовка военных кадров Председатель – Скворок Иван Михайлович    
Секретарь – Зарицкий Олег Иванович к.т.н.  
Investigation of armed corps tactics and militari serviceman training Chairman – Skvorok Ivan Mihaylovich    
Secretari – Zaritskij  Oleh Ivanovich    
Військова хіммотологія та метеорологія

(секція)

Голова – Дровнін Сергій Сергійович   044-249-09-94

kvpoz.nau.edu.ua

Секретар Олейник Євген Федорович   066-109-85-55
Военная химмотология и метеорология Председатель – Дровнин Сергей Сергеевич    
Секретарь  Олейник Євгений Федорович    
Militari chemotologi and meteorologi Chairman – Drovnin Sergei Sergeevich    
Secretari Oleynik Yevgen Fedorovich    
Проблеми матеріально-технічного забезпечення авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

(секція)

Голова – Плужніков Борис Олексійович к.е.н., доц. 044-249-09-94, kvpoz.nau.edu.ua
Секретар – Шашкін Андрій Володимирович   067-404-40-42
Проблемы материально-технического обеспечения авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Председатель Плужников Борис Алексеевич к.э.н., доц.  
Секретарь Шашкин Андрей Владимирович    
Logistic problems of Ukraine Air Forces aviation Chairman – Pluzhnikov Boris Alekseevich    
Secretari Shashkin Andrei Vladimirovich    
Проблеми розробки, модернізації та експлуатації бойових авіаційних комплексів і військової авіаційної техніки

(секція)

Голова – Єгоров Сергій Никонорович к.т.н., доц. 044-451-48-90, kvpoz.nau.edu.ua
Секретар – Ткаченко Раїса Степанівна   096-486-27-00
Проблемы разработки, модернизации и эксплуатации боевых авиационных комплексов и военной авиационной техники Председатель – Егоров Сергей Никонорович к.т.н., доц.  
Секретарь – Ткаченко Раиса Степановна    
Problems of elaboration, modernization, and exploitation of combat aviation complexes and military  aviation equipment Chairman – Yegorov Sergei Nikonorovich    
Secretari Tkachenko Raisa Stepanovna    

 

Якщо Ви бажаєте взяти участь у роботі конференції та опублікувати тези наукової доповіді просимо звертатися за вказаними телефонами або безпосередньо на кафедру до секретарів секцій за адресою: м. Київ, вул. Медова,1. Бажаємо успіхів на науковій ниві!